Освітній процес у закладах загальної середньої  освіти організовується відповідно до  Закону України «Про освіту»,що набув чинності 28 вересня 2017 року [7]; Закону України «Про загальну середню освіту», прийнятим Верховною Радою України від 16.01.2020 № 463-ІХ [8]; інших актів законодавства.  Забезпечується освітній процес педагогічними працівниками на основі державних стандартів, типових освітніх програм, освітніх програм та навчальних планів закладів загальної середньої освіти.

 

Державний стандарт загальної середньої освіти

Державний стандарт загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт)– зведення норм і положень, що визначають обов’язковий мінімум змісту освіти, основні вимоги до забезпечення освітнього процесу, атакож   державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл та гарантії держави у її досягненні [3]. Державним  стандартом визначено:

 • вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача освіти загальної середньої освіти відповідного рівня;

– загальний обсяг навчального навантаження та форми державної атестації здобувачів освіти на відповідному рівні загальної середньої освіти;

 • характеристики змісту навчання;
 • змістові лінії та очікувані результати за освітніми галузями;
 • принципи організації освітнього процесу;
 • систему управління змістом освіти.

Виконувати державні стандарти – обов’язок закладу освіти.

Відповідно до пункту 3 статті 12 Закону «Про освіту» повна загальна середня освіта має три рівні освіти – початкова освіта, базова середня освіта та профільна середня освіта. Відповідно  затверджено такі державні стандарти [13]:

Назва

Державного стандарту

Назва документа,

яким затверджено

Державний стандарт

З якого року впроваджується Державний стандарт

1

2

3

Державний стандарт початкової освіти

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»
від 21.02.2018  № 87

Упроваджується
з 01.09.2018 для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти

Державний стандарт початкової загальної освіти

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту

початкової загальної  освіти»
від 20.04.2011  № 462

Упроваджується
з 01.09.2012;

з 01.09.2020 чинний

лише для навчання учнів четвертих класів

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Постанова
Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної  освіти для дітей з особливими освітніми потребами»
від 21.08.2013  № 607

Упроваджується
з 01.09.2014

Державний стандарт базової
і повної загальної

середньої освіти

Постанова
Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної  середньої освіти» 
від 23.11.2011  № 1392

Упроваджується
з 01.09.2013 – у частині базової загальної середньої освіти;

з 01.09.2018 – у частині повної загальної середньої освіти

Державний стандарт затверджується постановою Кабінету Міністрів України й переглядається не менше одного разу на десять років. Зміна змісту й обсягу Державного стандарту іншими органами виконавчої влади не допускається. Заклад загальної середньої освіти створює умови для досягнення здобувачами освіти результатіву навчанні та забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному стандарту [6].

На основі Державного стандарту розробляються:

 • Базовий навчальний план (є складовою частиною Державного стандарту);
 • типові освітні програми (їх затверджує Міністерство освіти і науки України);
 • типові навчальні плани (їх затверджує Міністерство освіти і науки України);
 • Освітня програма закладу загальної середньої освіти (схвалюється педагогічною радою освітнього закладу та затверджується його керівником у разі розробки документа на основі типової освітньої програми);
 • Навчальний план освітнього закладу (схвалюється педагогічною радою освітнього закладу та затверджується його керівником).

 

 Базовий навчальний план

Частиною кожного Державного стандарту є Базовий навчальний план. Він дає цілісне уявлення про зміст і структуру освіти певного рівня загальної середньої освіти [13].

 У базових навчальних планах визначено:

 • загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти;
 • погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання;
 • гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти;
 • загальна щорічна кількість годин за освітніми галузями.

Базовий навчальний план має інваріантний і варіативний складники. Інваріантний складник є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

 Базовий навчальний план визначає обов’язкову кількість годин з кожної освітньої галузі, яка необхідна для опанування їх змісту на рівні вимог, визначених Державним стандартом. Невиконанняцього навантаження позбавляє заклад загальної середньої освіти права видавати відповідний документ про освіту встановленого державного зразка.

Варіативний складникбазового навчального плану розподіляє заклад загальної середньої освіти самостійно з урахуванням особливостей організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти. Відображають варіативний складник в освітній програмі закладу загальної середньої освіти [14].

 

Типові освітні програми та навчальні плани

для закладів загальної середньої освіти

Типові освітні програми складаються на основі державних стандартів та затверджуються Міністерством освіти і науки України. Типові освітні програми окреслюють підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів у закладах загальної середньої освіти.

Типові освітні програми визначають:

 • загальний обсяг навчального навантаження;
 • орієнтовну тривалість вивчення окремих навчальних предметів;
 • можливі взаємозв’язки між навчальними предметами та послідовність їх вивчення;
 • очікувані результати навчання учнів;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за обраною Типовою освітньою програмою.

Усі типові освітні програми розроблені на виконання Закону  України
«Про освіту» [7] та різних державних стандартів. Подаємо перелік типових затверджених освітніх програм [11]:

 • наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407
  «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268
  «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої  освіти»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2018 № 1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм  для 1-2-х класів закладів загальної середньої  освіти»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2018 № 569
  «Про розроблення типової освітньої програми  для 3-4-х класів закладів загальної середньої  освіти»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2018 № 1461
  «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої  освіти»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм  для 3-4-х класів закладів загальної середньої  освіти»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814
  «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 693
  «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими потребами» ;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814
  «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 816
  «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 917
  «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2020 № 467 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти
  ІІ ступеня»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти
  ІІІ ступеня»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 «Про внесення змін до типової  освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;
 • наказом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 464 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти
  ІІІ ступеня».

Звертаємо увагу заступників директорів з навчально-виховної роботи на лист Міністерства освіти і науки України від 25.05.2018
№ 1/9-344 «Про завершення експертизи освітніх програм», у якому зазначено нетипові освітні програми, якими можуть користуватися заклади загальної середньої освіти, що реалізують інноваційну освітню діяльність [11].

Навчальні плани закладів загальної середньої освіти (далі – навчальний план) є складовою частиною кожної Типової освітньої програми [14]. Вони передбачають реалізацію освітніх галузей, визначених типовими освітніми програмами. Навчальні плани:

 • дають цілісне уявлення про зміст і структуру того чи іншого рівня освіти;
 • встановлюють погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання;
 • визначають гранично допустиме тижневе навантаження учнів.

Навчальні планитипових освітніх програм закладів освіти за Державним стандартом містять тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів.

 

Освітня програма

закладу загальної середньої освіти

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання, є освітня програма закладу загальної середньої освіти.

Створення освітньої програми передбачено Законом України «Про освіту» (розділ ІV, «Стандарти освіти», «Освітні програми», «Кваліфікації та документи про освіту», стаття 33)[7].

У статті 33 визначено орієнтовну структуру освітньої програми, а також зазначено, що основою для розробки освітньої програми є Державний стандарт освіти відповідного рівня.

«Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання» [4].

Освітня програма закладу загальної середньої освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, може бути наскрізною
(з 1 по 11/12 класи) або розробленою для певного рівня освіти.

Наголошуємо, що заклад освіти розробляє освітню програму на основі типових освітніх програм або інших освітніх програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України і в програмі відображає саме свою специфіку організації освітнього процесу [4].

Освітні програми, створені на основі типових освітніх програм, не потребують затвердження центральним органом забезпечення якості освіти – Державною службою якості освіти. Документ схвалюється педагогічною радою та затверджується його керівником (підпис керівника скріплюється печаткою). Рішення педагогічної ради про схвалення освітньої програмизатверджується наказом закладу загальної середньої освіти. Оцінюється результативність реалізації (виконання) освітньої програми також педагогічною радою.

Освітніми компонентами освітньої програми закладу загальної середньої освіти є освітня галузь, навчальний предмет, спецкурс,факультативний курс,
курс за вибором, модуль, практика тощо.

Щодо компонентів освітньої програми, то при складанні освітньої програми закладу освіти необхідно висвітлити [4; 14]:

 1. Загальний обсяг навчального навантаження.
 2. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.
 3. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою.
 4. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та предметів, логічну послідовність їх вивчення.
 5. Форми організації освітнього процесу/
 6. Систему внутрішнього забезпечення якості освіти (опис та інструменти, з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020
  № 1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи»)[11].

За рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти освітня програма може містити й інші компоненти. Наприклад, корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами, модель випускника школи тощо.

На основі освітньої програми заклад освіти затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Наводимо орієнтовний алгоритм створення освітньої програми [4]:

 1. Зазначення типу закладу (Закон України «Про освіту»,
  розділ ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення», стаття 9 «Типи закладів, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти») [7].
 2. Визначення пріоритетних завдань, обраних педагогічним колективом, адміністрацією закладу та прогнозу кінцевих результатів освітньої діяльності.
 3. Аналіз кадрового складу, що забезпечить реалізацію освітньої програми.
 4. Аналіз матеріально-технічної бази для організації освітнього процесу щодо забезпечення реалізації освітньої програми.
 5. Вибір типових або інших освітніх програм, на основі яких буде складено освітню програму.
 6. Визначення прогнозу кінцевого рівня сформованості компетентностей здобувача освіти.
 7. Забезпечення публічності інформації про освітню програму закладу загальної середньої освіти.

Наголошуємо за тому, що кожна освітня програма має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти[6].

Під час оформлення освітньої програми рекомендуємо [1]:

 1. На титульному аркуші вказати назву закладу за Статутом, термін строку дії програми (встановлює заклад, у номенклатурі справ – до заміни новим документом – новою програмою).
 2. У лівій верхній частині аркуша слід зазначити дату та номер протоколу засідання педагогічної ради, на якому відбулося схвалення освітньої програми. Наприклад,

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

педагогічної ради (назва закладу)

31.05.2018 № 6

У правій верхній частині аркуша – підпис директора закладу освіти скріплено печаткою.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор (назва закладу)

Підпис   Ініціал(и), прізвище

Нижче по центру оформлюємо підпис освітньої програми

 

Освітня програма

(повна назва закладу загальної середньої освіти

(у родовому відмінку)

Під підписом зазначаються дата та номер наказу, яким освітню програму затверджено та введено в дію. Указуються прізвища, імена, по батькові розробників освітньої програми.

Освітня програма закладу загальної середньої освіти може містити такі розділи [4]:

Розділ І.Призначення закладу та засіб його реалізації.

Розділ ІІ. Освітня програма школи І ступеня.

Розділ ІІІ.Загальні положення освітньої програми загальної середньої освіти ІІ ступня.

Розділ ІV. Загальні положення освітньої програми загальної середньої освіти ІІІ ступня.

Розділ V. Навчання дітей з особливими освітніми потребами.

У І розділі «Призначення закладу та засіб його реалізації» слід викласти інформацію, що стосується:

 • підпорядкування закладу освіти як комунальної власності;
 • повну назву закладу освіти та скорочений зразок;
 • указати юридичну адресу;
 • назвати засновника.

Необхідно визначити головну мету функціонування та основні завдання
в роботі закладу загальної середньої освіти.

У цьому розділі також необхідно висвітлити особливості освітнього процесу освітнього закладу [14]. Орієнтовно йдеться про:

 • поглиблене вивчення окремих предметів;
 • профільне навчання учнів старшої школи за напрямами та профілями, визначеними Типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти;
 • вивчення другої іноземної мови;
 • інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • індивідуальне навчання тощо.

Освітньою програмою може бути передбачено, що школа:

 • може впроваджувати експериментальні програми;
 • встановлювати власну символіку та атрибутику;
 • здійснювати інноваційну діяльність.

Наголошуємо на тому, що основним засобом реалізації призначення закладу освіти є здійснення освітньої діяльності відповідно до навчальних програм трьох ступенів освіти. Ступенева система освіти реалізується на підставі відповідних освітніх програм початкової (4 роки), основної (5 років) та старшої школи (3 роки).

Освітня програма має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти. У розділі І слід зазначити, як реалізується навчання за наскрізними лініями. Насамперед, через організацію навчального середовища, зміст окремих предметів, предметівза вибором, роботу в проєктах, позанавчальну роботу, у т.ч. роботу гуртків. Необхідно також указати основні форми організації освітнього процесу.

До кожного рівня програми складається пояснювальна записка.
У пояснювальній записці слід зазначити [4]:

 • мету та основні завдання освітньої програми;
 • законодавчі документи, на підставі яких розроблено програму;
 • конкретно очікувані результати за виконанням програми;
 • короткий виклад змісту кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу;
 • обсяг загального навантаження учнів;
 • особливості організації профільного навчання, розподілу годин варіативної складової;
 • реалізація наскрізних ліній, форми освітнього процесу, очікувані результати;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • ресурси для забезпечення виконання освітньої програми (забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, забезпечення наявності інформаційних систем для управління освітнім процесом, забезпечення публічності інформації про освітню програму).

Далі в таблицях подаються навчальні плани (у т.ч. й індивідуальні), докладаються переліки навчальних програм. Для школи І ступеня –Програми Нової української школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» [2]; для шкіл
ІІ та ІІІ ступенів – накази Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017
№ 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» [15] та від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу
МОН навчальним програмам для учнів 10-11класів закладів загальної середньої освіти» [11].

 

Навчальний план

Навчальний план –основний документ в закладі освіти, відповідно до якого організовується процес навчання учнів. Щорічно на основі Типових навчальних планів його розробляє кожен заклад загальної середньої освіти. Варіант Типового навчального плану школа обирає самостійно. Цей вибір залежить від типу закладу освіти, його спеціалізації, запитів учнів та їх батьків, а також від кадрового й матеріально-технічного забезпечення [11; 4].

Експериментальні навчальні плани розробляються в разі, якщо заклади освіти беруть участь у всеукраїнських експериментах, що передбачають внесення змін до інваріантної складової типових навчальних планів. Звертаємо увагу на те, що до експериментальних навчальних планів слід додати копії наказів Міністерства освіти і науки України, які підтвердять, що в закладі дійсно впроваджено дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня.

Експериментальні навчальні плани розробляють лише для класів або певних паралелей, у навчальних планах для яких передбачено зазначені зміни.

Навчальний план містить титульний листок, пояснювальну записку й таблиці розподілу навчального часу між навчальними предметами. На титульній сторінці зазначають навчальний рік, на який розроблено навчальний план.

Пояснювальна записка –важлива частина навчального плану, оскільки в ній обґрунтовано організацію освітнього процесу. Наприклад, порядок вивчення окремих навчальних предметів.

У пояснювальній записці вказують таку інформацію [13]:

І. Тип закладу освіти та його структуру відповідно до Статуту; мову навчання; кількість класів та учнів; режим роботи закладу освіти.

ІІ. Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано освітній процес.

ІІІ. Типові навчальні плани.

ІV. Особливості організації освітнього процесу.

 1. V. Структура навчального року та орієнтовні терміни проведення канікул.

Таблиці розподілу навчального часу розробляють для початкової, основної та старшої школи на окремих аркушах:

 • для 1-4-х класів;
 • для 5-9-х класів (за умови того самого варіанта Типового навчального плану);
 • для 10-11-х класів (за умови того самого варіанта Типового навчального плану).

Акцентуємо увагу заступників директорів закладів освіти: якщо
5-9-ті (10-11-ті) класи працюватимуть за різними планами, то для кожного класу таблицю розподілу навчального часу слід робити на окремому аркуші.

У пояснювальній записці необхідно [13]:

 1. 1. Обґрунтувати, а в окремих випадках – деталізувати розподіл годин, які можна використати:на підсилення годин вивчення базових предметів;
 • на запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану навчальним планом спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (наприклад, «Етика», «Риторика», «Рідний край», «Хореографія», «Креслення», «Основи споживчих знань», «Світ професій» тощо);
 • на проведення індивідуальних занять та консультацій.
 1. 2. Обґрунтувати розподіл 15% навчального часу між предметами, передбачений Типовими навчальними планами в 10-11-х класах (для спеціалізованих навчальних шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, шкіл (класів)
  з поглибленим вивченням окремих предметів).
 2. 3. Зазначити, яким чином будуть вивчатися предмети інваріантної складової, на вивчення яких відведено неповну кількість годин (0,5 або 1,5; 2,5;
  3,5 години).
 3. 4. Указати змістове наповнення предмета «Фізична культура». Наприклад: «Ураховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол № ___ від ____)» обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»…». Частина навчального навантаження з предмета «Фізична культура» (до 1 год/тиждень) може використовуватися на вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову активність учнів («Хореографія», «Ритміка», «Пластика», «Фітнес» тощо), за наявності, відповідних умов, педагогічних кадрів та навчальних програм, які мають гриф Міністерства освіти і науки України.
 4. 5. Указати змістове наповнення предмета «Трудове навчання». Наприклад: «Ураховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол № ___ від ____)» обрано такі модулі для вивчення предмета «Трудове навчання»…».

На останній сторінці пояснювальної записки, а також на додатках проставляють підпис керівника закладу освіти, який скріплюють печаткою. Наприклад:

Навчальний план обсягом

_______ (_____) сторінок

прошнуровано, пронумеровано, скріплено печаткою

«_____»_______2020 р.

Директор (назва закладу освіти)

Підпис       Ініціал(и), прізвище

Дата підпису

Наголошуємо на тому, що до навчального планувходитьперелік всіх предметів інваріантної складової, передбачених обраним типовим навчальним планом. Вилучення з процесу навчання предметів інваріантної складової не допускається.

Рішення про структуру навчального року та орієнтовні терміни проведення канікул, проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада закладу освіти [7; 8].

Нагадуємо, що навчальний план схвалюється на засіданні педагогічної ради та затверджується директором школи. Ця процедура є обов’язковою.

 

Використана та рекомендована література

 1. Ведення ділової документації. URL:https://www.youtube.com/watch?v=ypj6hM9Yzkw
 2. Верховна Рада України: офіційний сайт URL:
 3. Вікіпедія. URL:https://cutt.ly/3fX695I.
 4. Бобровський М. Абетка директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ : Державна служба якості освіти, 2020. 240 с.
 5. Гринчук Ю. Управління закладом загальної середньої освіти
  з позиції системного підходу. Управління школою. 2017. № 16-18.
  С. 31–38.
 6. Державний стандарт загальної середньої освіти. URL:https://cutt.ly/vfZkmoZ
 7. Закон України «Про освіту».URL: https://cutt.ly/yd37QXm.
 8. Закон України «Про повну загальну середню освіту».
  URL: https://cutt.ly/ud37TNQ
 9. Інструкція з діловодства в закладах загальної середньої освіти. https://cutt.ly/Ad35wWl
 10. Мармоза О. Менеджмент освітньої організації : навчально-методичний посібник. Харків, 2017. 126 с.
 11. Міністерство освіти і науки України: офіційний сайт.
  URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
 12. Примірний перелік документів, що створюються в закладі освіти. URL: https://cutt.ly/lfRfnWT
 13. Святенко О. Складаємо навчальний план: які нормативні акценти врахувати. Практика управління закладом освіти. 2019. № 5.
  С. 36–38.
 14. Святенко О. Оновлені типові освітні програми для закладів
  І-ІІІ ступенів: коротко про головне. Заступник директора школи. 2018. № 5.
  С. 4–13.
 15. Середняосвіта. URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56112/