Освітня програма – обов’язковий документ закладу дошкільної освіти (Лист МОН України від 09.12.20 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти») [5] .

   Стаття 23 Закону України «Про дошкільну освіту» регламентує,  що освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти [2].

   Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.

   Освітня програма закладу дошкільної освіти розробляється на навчальний рік та має передбачати набуття дитиною тих компетенцій, які визначені Базовим компонентом дошкільної освіти.

   Освітня програма може бути розроблена як для одного рівня освіти (заклад дошкільної освіти) так і для декількох рівнів освіти – наскрізна освітня програма (освітніх об'єднань: школи І ступеня + заклад дошкільної освіти, дошкільного підрозділу опорного закладу загальної середньої освіти).

(Ст.33 Закону України «Про освіту») [3].

   Примітка. При розробленні освітньої програми повинна бути врахована специфіка закладу дошкільної освіти. Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами, якщо такі є у закладі дошкільної освіти.

   На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи на навчальний рік, що конкретизує організацію освітнього процесу.

   Алгоритм управлінських дій щодо розроблення освітньої програми закладу:

 • прийняття управлінського рішення щодо створення творчої групи з розроблення освітньої програми;
 • обговорення всіх складових змісту освітньої програми з педагогами упродовж усього терміну розроблення;
 • представлення педагогічному колективу на засіданні педагогічної ради з метою її схвалення та впровадження в роботу.

   Примітка. Ознайомлення з проєктом освітньої програми закладу на наступний навчальний рік виноситься на останню педагогічну раду закладу дошкільної освіти, а остаточний варіант із внесеними змінами та доповненнями схвалюється на засіданні педагогічної ради № 1 у новому навчальному році та затверджується його керівником (наказом про введення в дію рішення педагогічної ради.

   Звіт про виконання освітньої програми у поточному навчальному році, реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання чинних програм розвитку заслуховується на останній педагогічній раді закладу дошкільної освіти.

  Освітня програма закладу дошкільної освіти визначає:

 • перелік і зміст освітніх ліній;
 • очікувані результати від освітнього процесу – перелік компетентностей, що мають здобути вихованці;
 • зміст, форми, методи, засоби реалізації освітнього процесу;
 • рекомендації батькам і педагогічним працівникам щодо розвитку, виховання та навчання дітей, напрями взаємодії із сім’єю
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти (організація вивчення якості освіти в закладі);
 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти).

(П. 2 ст. 26 Закону України «Про дошкільну освіту»)[2].

   Зміст освітньої програми передбачає:

 • особливості організації освітнього процесу;
 • програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • інструменти забезпечення якості освіти;
 • інструменти забезпечення моніторингу освітнього процесу;
 • основні показники реалізації освітньої діяльності [5].

   Орієнтовна структура освітньої програми

   Загальні положення.

   Мета,  завдання та структура освітньої програми.

   Прогнозований  результат освітньої програми:

 • для здобувачів освіти;
 • для педагогів.

 

    Розділ І. Особливості організації освітнього процесу.

  Повна назва закладу дошкільної освіти.

  Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти (документи, інструктивно-методичні листи, що регламентують організацію освітньо-виховного процесу).

  Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти (відповідно до Статуту закладу).

  Мова навчання.

  Режим роботи закладу.

  Мережа груп, у тому числі наявність груп: спеціальних, інклюзивних, компенсуючого типу.

  Форми організації освітнього процесу, види і типи занять (згідно з Інструктивно-методичними рекомендаціями Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010  №1.4/18-3082  «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі») [4] .

  Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності») [6] .

   Реалізація варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, гурткова робота (за наявності гуртків – їх перелік, керівники).

 

   Розділ ІІ. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність.

  Завдання роботи закладу на навчальний рік.  

  Інноваційна діяльність (із зазначенням групи і педагогів, які впроваджують інновації та новітні методики).

  Участь в освітніх проєктах, експериментах (якщо таке є).

 

  Розділ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності.

   Програми, які забезпечують реалізацію інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти (із переліку чинних програм, запропонованих Міністерством освіти і науки України).

  Примітка. Якщо в закладі впроваджується декілька комплексних програм,  то потрібно обов’язково вказати групу, педагогів, які працюють за цією програмою, реквізити (Лист Міністерства освіти і науки України чи Інституту Модернізації і змісту освіти).

  Примітка. Не слід плутати освітню програму закладу й програми розвитку навчання і виховання дітей! Програми розвитку навчання й виховання дітей є в переліку навчальних видань, які рекомендує МОНУ щороку своїм листом, у якому вказані авторські програми, комплексні та парціальні. У закладі не обов’язково використовувати всі програми, кожен заклад обирає одну або декілька комплексних і парціальних програм, з орієнтацією на можливості  й потреби дітей та потужність закладу.

  Парціальні програми.

  Корекційно-розвивальні програми для спеціальних, інклюзивних груп і груп компенсуючого типу.

  Програми гуртків (указати реквізити їх затвердження).

 

  Розділ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти.

  Кадрове забезпечення (указати якісний склад педагогічних працівників, наявність педагогів-спеціалістів).

  Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (наявність спортивної та музичної зали, кабінетів, комп’ютерної та мультимедійної техніки, технічних засобів навчання тощо).

  Предметно-просторове середовище закладу (забезпечення іграшками та навчально-ігровими посібниками відповідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017 № 1633  «Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти») [7] .

  Розділ V. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу.

  Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей, у тому числі у спеціальних групах та групах компенсуючого типу (за наявності).

  Примітка. Указати, яку модель оцінювання рівня сформованості компетенцій дітей обрано, для яких груп, терміни проведення, інструментарій.

  Розділ VІ. Основні показники реалізації освітньої діяльності.

  Основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку  дитини напередодні вступу до школи (модель випускника закладу дошкільної освіти).

 

  Використана та рекомендована література

 

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) / наук. кер. А. М. Богуш. Вихователь-методист дошкільного закладу. Спецвипуск. Київ, 2012. 64 с. https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
 2. Закон України «Про дошкільну освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
 3. Закон України «Про освіту». URL: https://cutt.ly/yd37QXm.
 4. Інструктивно-методичні рекомендації Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 №1.4/18-3082  «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі». http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9091/
 5. Лист МОН України від 09.12.20 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»). https://cpr.rokosvita.org.ua/lyst-monu-vid-09-12-2019-1-9-750-shhodo-osvitnih-program-u-zakladah-doshkilnoyi-osvity/
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/47191/
 7. Наказ МОН України від 19.12.2017 № 1633 «Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти». https://imzo.gov.ua/2017/12/20/nakaz-mon-vid-19-12-2017-1633-pro-zatverdzhennya-prymirnoho-pereliku-ihrovoho-ta-navchalno-dydaktychnoho-obladnannya-dlya-zakladiv-